Noon Sey Shroo Honay Walay Khawab

Nabi Pak(PBUH) Ka Khawab Main Dedar Karna Nach Dekhna
Nache Khod Nachna Khawab Main Nadi Dekhna
Nagara Bajana Nahamwar Kuj Rasta Ka Dekhna
Nahar Ko Dosri Taraf Sey Katt Kar Jari Karna Nahar Ya Darya Ka Daldal Main Phansena Dekhna
Nahar Ya Darya Main Ghusal Karna Nahar Ya Darya Sey Gadla Pani pina
Nake Apni Bari Dekhna Nake Sey Khone Bahtey Dekhna
Nakhone Bara Ya Qawi Dekhna Nakhone Tota Dekhna
Khawab Mein Nehroon ki Wadi Dekhna Nakhone Tarashna
Naleen Ka Pehnana Aur Utartey Dekhna Nariyal Dekhna
Neeme Ka Darkhat Khowa Kuch Hisa Dekhna Nekaha Karnazan Murda Sey Khawab Main
Nekaha Karna Apni Mother Ya Khwair Aur Kisi Zan Aisi Sey Jis Nekaha Karna Hamesha Keyliye Haram Tha Yani Muharma Sey Nekaha Karna
Namaz Rast Parhna Neshan Dekhna
Neshaney Par Teer Lagna Dekhna Neza Dekhna
Neza Marna Nojawane Na Malom Ka Dekhna
Nosh Karna Khawa Pana Doodh Gaye Bhanse Aur Auntiniyo Ka

Comments

Copyright 2014 khawabkitabeer.com. All Rights Reserved.