Fay Sey Shroo Honay Walay Khawab

Fakhta Dekhna Fale Amareyi Dar Par Sawar Hona
Fale Ko Hamla Kartey Dekhna Faile Sufad Dekhna
Fanose Dekhna Fareshtegan Moqarab Dekhna
Fareshto Key Sath Ap Ko Urtey Dekhna Fareshto Key Sath Dushmani Kartey Dekhna
Fareshto Key Sath Parwaz Karna Fareshto Ko Joke Dar Joke Atey Dekhna
Fareshto Ko Kisi Jagha Bohat Sey Jama Hona Farj Aur Zakar Hamrha Dekhna
Fasd Kholwana Feroza Pana Ya Dekhna
Foje Ka Dekhna Foje Ko Zakar Ki Jagha Dekhna
Fowara Dekhnaa

Comments

Copyright 2014 khawabkitabeer.com. All Rights Reserved.